Subsidie en Bestemmingsplan

14 September is een geluksdatum voor Hoeve Engelenburgh. Op die datum is het onherroepelijke bestemmingsplan Hoeve Engelenburgh door Bugel Hajema gemaakt en zijn we nu officieel een zorgboerderij.
Op diezelfde datum is er een brief gestuurd door de Provincie Noord Holland dat de subsidieaanvraag die we hebben ingediend is gehonoreerd.
De subsidie bestaat uit een EU-bijdrage en een provinciale bijdrage.
Het Plattelandsontwikkelingsprogramma Nederland 2007-2013 ( POP2) is een Europees subsidieprogramma dat gericht is op de versterking van het Nederlandse platteland. Het programma is het vervolg op het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2000-2006 (POP1).

 

Nederland wil met het Plattelandsontwikkelingsprogramma een goed evenwicht bereiken tussen de kwaliteit van natuur en landschap en het gebruik. Het gaat dan om gebruik voor land- en bosbouw, wonen, recreatie, gezondheid en persoonlijk welbevinden. Kortom: een mooier, vitaler en leefbaarder platteland.

De provincies, de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ( LNV) en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ( VROM), hebben gezamenlijk POP2 Nederland geformuleerd.

POP2 en het ILG
Het (tweede) plattelandontwikkelingsprogramma (POP2) is een nationaal programma waarmee Rijk en provincies Europees voor de periode 2007-2013 geld kunnen toevoegen aan hun subsidieregelingen voor landbouw, natuur, landschap en plattelandsontwikkeling. Wie een subsidie of beheersbijdrage aanvraagt, hoeft zich eigenlijk niet te verdiepen in het POP, want de eventuele financiële bijdragen en voorwaarden van de EU zijn al verwerkt in de subsidieregelingen van de provincie. Maar wie toch meer wil weten over de samenhang tussen ILG en POP, vindt hieronder een korte uitleg.

Europees geld voor landbouw en platteland
De Europese Unie (EU) stelt geld aan de lidstaten beschikbaar om de landbouw te helpen bij de overgang naar een bedrijfstak die levensvatbaar is in een vrijemarkteconomie, zonder subsidies en marktbescherming. Ook is er Europees budget voor een duurzame ontwikkeling op het platteland op het gebied van milieu, natuur, recreatie, water, leefbaarheid en economische vitaliteit. De basis voor deze Europese cofinanciering is het nationale plattelandsontwikkelingsprogramma. Hierin zijn de maatregelen en de inzet van eigen en Europese financiële middelen aangegeven. Voor de periode 2007-2013 hebben Rijk en provincies gezamenlijk een nieuw, tweede
plattelandsontwikkelingsprogramma (POP2) opgesteld, dat is afgestemd met maatschappelijke organisaties.
POP2 geldt voor de periode 2007-2013.

Europese voorwaarden
De Europese Commissie (EC) stelt voorwaarden aan de inhoud van het POP én aan de uitvoering, het toezicht
en de verantwoording. POP2 wordt pas van kracht na goedkeuring door de Europese Commissie, naar
verwachting in het tweede kwartaal van 2007. Nederland kan zelf al bepaalde maatregelen openstellen vanaf 1
januari 2007, onder voorbehoud van goedkeuring door de Europese Commissie.

Vier basisdoelstellingen
De projecten die voor POP worden ingediend moeten passen binnen de vier basisdoelstellingen van het EUbeleid
voor plattelandsontwikkeling, de zogeheten assen:
• As 1. Concurrentiekracht van landbouw- en bosbouwsector verbeteren (de landbouwdoelen van de
landinrichting passen daarin).
• As 2. Kwaliteit van natuur en landschap verbeteren door beheer van het platteland te steunen
(natuurbeheer past daarin).
• As 3. Kwaliteit van leven verbeteren op het platteland en diversificatie van de plattelandseconomie
(sociaal-economische vitalisering past daarin).
• As 4: Bottom-up plattelandsontwikkeling door locale actiegroepen (voortzetting van de succesvolle
LEADER benadering).

Vijftig procent van de provinciale of nationale bijdrage aan een project kan gecofinancierd worden uit het POPbudget.
Het voor Nederland beschikbare Europese budget voor POP2 is circa € 70 miljoen per jaar. Nederland
heeft ervoor gekozen het beschikbare budget als volgt over de assen te verdelen: dertig procent voor elke van de
assen 1, 2 en 3, en tien procent voor as 4.

Susbsidiestromen komen samen
De periode van POP2 valt samen met die van het ILG, hetgeen een groot praktisch voordeel heeft voor wie
subsidie aanvraagt of verstrekt. De provincie kan de verschillende geldstromen immers bundelen in het
provinciaal meerjarenprogramma en de provinciale subsidieverordening. Voor de gebiedsgerichte maatregelen
(met name de assen 3 en 4) kan de subsidieaanvrager in elke provincie terecht bij één loket. (Subsidies voor de
ondernemersgerichte maatregelen van POP2 kunnen worden aangevraagd bij het Ondernemersloket van het
ministerie van LNV.) De Europese bijdrage wordt zo al voor de subsidieaanvrager samengevoegd met de
bijdragen vanuit de provincie, het rijk en andere partijen. Elke subsidie waar Europees POP-geld bij zit, betaalt de
Dienst Landelijk Gebied (het officiële POP-betaalorgaan) uit. De provincie legt in de begroting en de
verantwoording het totale bedrag vast, inclusief de bijdragen van de EU en andere partijen.

Meer algemene informatie over POP is te vinden op www.regiebureau-pop.nl. Bij de provinciale
subsidieloketten en het LNV-loket kunt u terecht met vragen over concrete subsidiemogelijkheden.

logoLNV

 

Plaats een reactie