Gedragscode

Gedragscode Hoeve Engelenburgh

Hoeve Engelenburgh acht het voorkomen, bestrijden en bespreekbaar maken van agressie, (seksuele) intimidatie en discriminatie en ander ongewenst gedrag van groot belang. De organisatie drukt dat uit in deze gedragscode. De gedragscode is gebaseerd op het Burgerlijk Wetboek, de CAO en op van toepassing zijnde beroepscodes, en is onderdeel van de kerncompetentie professioneel werken. Van iedere medewerker van Hoeve Engelenburgh wordt verwacht dat hij/zij op de hoogte is van de gedragscode en hiernaar handelt. Hoeve Engelenburgh stelt de volgende eisen aan het gedrag van haar medewerkers, stagiairs en vrijwilligers.

 1. Je bejegent anderen op een respectvolle manier en houdt rekening met elkaar. Je accepteert en respecteert de ander zoals hij/zij is. Iedereen telt mee binnen onze zorgboerderij.
 2. Je hebt respect voor elkaars levensbeschouwing, waarden en normen. Discriminatie, in woorden of daden wordt niet geaccepteerd.
 3. Je tolereert geen enkele vorm van agressie, geweld en bedreiging of het nu gaat om schelden, schoppen, spugen, treiteren of welk agressief gedrag dan ook.
 4. Je scheldt niet en maakt geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 5. Je doet niet mee aan pesten, uitlachen en/of roddelen.
 6. Je stelt geen ongepaste vragen, maakt geen ongepaste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 7. Je maakt je niet schuldig aan seksuele intimidatie in woorden, gebaren of een fysieke uiting daarvan, je accepteert dat ook niet van anderen. Denk hierbij aan seksistische of andere beledigende uitlatingen of grappen. Wat daarbij voor de één onschuldig lijkt, kan voor de ander intimiderend zijn.
 8. Je komt niet ongewenst te dichtbij en/of raakt de ander niet tegen zijn/haar wil aan.
 9. Je gebruikt geen alcohol en drugs tijdens of direct voorafgaand aan het werk.
 10. Je gebruikt geen geweld, je bedreigt anderen niet en neemt geen wapens mee.
 11. Je neemt geen persoonlijke giften aan van cliënten. Je biedt ook geen diensten of goederen tegen betaling aan, anders dan die aan de functie zijn verbonden.
 12. Je bent je bewust van de functionele relatie die je hebt met derden en je geeft persoonlijke sympathieën of antipathieën geen voorrang.
 13. Je verricht geen nevenwerkzaamheden die geacht kunnen worden onverenigbaar te zijn met de eigen functie dan wel met de belangen van Hoeve Engelenburgh.
 14. Bij contacten met cliënten en/of verwanten laat je je leiden door de gedragsregels zoals die gelden voor de beroepsgroep (beroepscode).
 15. Je helpt anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreekt degene die zich daar niet aan houden erop aan en meldt dit zo nodig bij een van de zorgboeren.
 16. Wanneer je wordt geconfronteerd met ongewenst gedrag zoals hierboven beschreven, meld je dit bij een van de zorgboeren. Zo nodig kun je dit afstemmen met de vertrouwenspersoon van Hoeve Engelenburgh.

 

Bijlage 1 - Definities

 

Onder seksuele intimidatie wordt verstaan:

Ongewenste seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander verbaal- of non-verbaal, of fysiek gedrag.

Onder agressie wordt verstaan:

Voorvallen waarbij de medewerker psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen, onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van de arbeid. Hieronder valt ook pesten.

Onder discriminatie wordt verstaan:

Elke vorm van onderscheid, elke uitsluiting, beperking of voorkeur, die ten doel heeft of ten gevolge kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch of sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk leven, wordt tenietgedaan of aangetast.

Onder levensbeschouwing wordt verstaan:

Een –min of meer- samenhangend stelsel van waarden, normen en opvattingen die zin en richting geven aan het leven.