Missie, visie en kernwaarden

Hoeve Engelenburgh heeft een duidelijke visie, missie welke worden ondersteund door middel van kernwaarden. De kernwaarden zijn de drijfveren van Hoeve Engelenburgh. Ze laten zien waar wij voor staan en waar wij ons dagelijks voor inzetten. In onderstaande tabbladen is meer informatie over onze missie, visie en kernwaarden te vinden.

Wij horen van bezoekers sinds het bestaan van hoeve Engelenburgh keer op keer dat het bezoeken van onze boerderij voelt als een warme deken.Blijkbaar doen we iets goed … Een warme deken zijn voor bezoekers is geen verkeerde uitstraling voor een zorginstelling.

Een waardevol leven

Soms kan zorg en ondersteuning niet altijd worden geboden door de eigen sociale omgeving. Dan kan Hoeve Engelenburgh daar wel een rol in spelen en die zorg bieden.
Onze drijfveer is binnen een veilige omgeving een bijdrage te leveren aan een waardevol leven door de eigen regie te stimuleren. Samen creëren we kansen en mogelijkheden om verder te ontwikkelen en halen zo het beste uit onze cliënten. En deze missie vervullen we met liefde en passie.

Aandacht

Wij zijn er voor de cliënt, we geven echte aandacht aan ze. Wij zijn er bij mooie momenten, maar ook als het minder goed gaat. Wij luisteren naar ze, zien wie ze zijn en kijken wat ze nodig hebben. Niemand blijft bij ons onopgemerkt, want wij staan naast onze cliënten. Wij begeleiden in het zo veel mogelijk zelf doen. Wij hebben oog voor de cliënt en zijn/haar situatie en zoeken voortdurend naar mogelijkheden. We begeleiden cliënten om het beste uit zichzelf te halen. Wij weten dat eigen invloed, zelf kunnen/ doen en eigen regie bijdragen aan een gelukkig leven. In sommige situaties hoort hier echter ook het stellen van grenzen en overname bij.

Midden in de maatschappij

Wij staan middenin de maatschappij omdat we daar deel vanuit maken. Ons theehuis met groot terras waar mensen een kopje thee of koffie kunnen komen drinken is open voor publiek. Ook ons winkeltje waar we eigen gemaakte kunst en andere spulletjes verkopen trekt ook mensen van buiten aan.
Ouders en begeleiders zijn altijd welkom zonder afspraak langs te komen.
Onze cliënten hebben dagelijks contact met vrijwilligers uit de buurt, die zorgen dat de boerderij geen eiland is, maar verbonden is en blijft met de rest van de maatschappij.
Zo hebben we vrijwilligers, die met onze cliënten muziek komen maken in ons theater. Vrijwilligers die met anderen in ons atelier werken, met een groepje gaan wandelen, aan een groepje drama geven, in de groentekas helpen enz. enz. Zo staan onze cliënten middenin de samenleving en zijn ze omringd door mensen die belangrijk voor ze zijn. Én kunnen ze naar eigen vermogen mee doen.

Binnen Hoeve Engelenburgh spelen dieren (met name paarden), muziek en kunst een belangrijke rol. Het werken met paarden stimuleert allerlei vaardigheden, zoals leiding durven nemen (leren regie te nemen). Muziek en creatief bezig zijn heeft een ontspannende en verbindende werking; zowel tussen de cliënten als met de maatschappij. Muziek spreekt daarnaast hersengebieden aan, die bijvoorbeeld ook bij taal gebruikt worden.
Met deze activiteiten worden allerlei vaardigheden op een ongedwongen en zelfgekozen manier ontwikkeld. Daarnaast worden er regelmatig concerten gegeven die ook deze verbinding tot stand brengen. Kortom: Hoeve Engelenburgh is een plek waar de maatschappij elkaar of zichzelf ontmoet.

Nauw verbonden aan onze missie zijn onze visie en kernwaarden.

Uitbreiding wonen

In 2022 hebben we de bouw van extra appartementen gerealiseerd. Deze uitbreiding van appartementen betekent ook uitbreiding in personeel. Hoeve Engelenburgh is dan ook van een kleinschalige zorgboerderij veranderd in een middelgrote instelling. Maar wij zullen er echt alles aandoen om het gevoel van kleinschaligheid te behouden.

Positieve Gezondheid

Een voorhoede van mensen en organisaties in zorg, welzijn, preventie en daarbuiten is actief bezig met het gedachtengoed ‘Positieve gezondheid’. Het is een bonte mengeling van huisartspraktijken, wijkteams, thuiszorginstellingen, ziekenhuizen, GGZ instellingen, instellingen voor langdurende zorg, GGD-en, opleidingen (HBO en universitair), onderzoeksinstellingen, ondersteunende (leefstijl) organisaties, zorgverzekeraars, proeftuinen, gemeenten, het Ministerie van VWS en betrokken adviesorganen, samenwerkingsverbanden van diverse aard en individuen, van Limburg tot Groningen, van Twente tot de Randstad. Wat deze voorhoede van mensen en organisaties bindt, is energie, enthousiasme en de motivatie om anders te gaan denken en anders te gaan doen in zorg, welzijn en preventie, en daarbuiten.

Hoeve Engelenburgh heeft zich aangesloten bij deze voorhoede en heeft de methode Positieve Gezondheid geïmplementeerd in haar visie op de mens en dan specifiek op de mens die zij als cliënt op de boerderij begeleid.
Het spinnenweb van Positieve gezondheid is de tool waarmee we inzicht krijgen in die cliënt en waarmee we snel duidelijk krijgen hoe het zit met zijn zelf regie en welbevinden, zingeving enz.

Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar in de zorg doorgaans wel op. Alle aandacht gaat uit naar hun klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte of beperking. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.

Veerkracht, eigen regie en zingeving zijn belangrijke elementen bij Positieve Gezondheid.

Kwaliteitskader Zorglandbouw

In 2022 is ket definitieve kwaliteitskader voor de zorglandbouw gepresenteerd. Wij zijn volop bezig dit kwaliteitskader in ons denken en doen te implementeren.
Dit kwaliteitskader is ontstaan vanuit de behoefte van de sector om dat unieke, de kracht, van de zorglandbouw beter zichtbaar te maken. Binnen de sector ontstaat daarnaast steeds meer behoefte aan een andere manier van beschrijven en verantwoorden.

Doel

Binnen het kwaliteitskader zorglandbouw is het handhaven en bevorderen van de kwaliteit van leven voor deelnemers het belangrijkste uitgangspunt. Daarbij ligt de focus op de door de deelnemer beleefde kwaliteit, waarbinnen de relatie tussen de deelnemer en de begeleiders een belangrijke rol speelt.

Voor wat betreft Hoeve Engelenburgh ligt de focus omdat we een PGB wooninitiatief zijn daarbij meer dan in het kwaliteitskader wordt genoemd op de eigen regie.
Uitgangspunt van het begeleiden op Hoeve Engelenburgh is dan ook de bewoner zo veel mogelijk eigen regie te geven over zijn of haar leven.

 

Het doel van het kwaliteitskader is vierledig:

  • Het kwaliteitskader laat zien wat de unieke kracht van de zorglandbouw is.
  • Het kwaliteitskader geeft inzicht in wat deelnemers, naasten en verwijzers kunnen verwachten van de zorg op een zorgboerderij.
  • Het kwaliteitskader stimuleert zorgboerderijen, zorgboeren en begeleiders om zichzelf te blijven ontwikkelen en geeft handvatten om de kracht van de zorglandbouw in de praktijk tot uiting te laten komen.
  • Het kwaliteitskader zorgt voor transparantie over de borging van kwalitatief goede zorg op zorgboerderijen.

Aandacht
Persoonlijke aandacht staat centraal binnen Hoeve Engelenburgh. Persoonlijke aandacht, voor de cliënt, voor diens familieleden/begeleiders, voor onze medewerkers, vrijwilligers, stagiaires en partners waar we intensief mee samenwerken. Door goed te luisteren en met een uitstekend empathisch vermogen, zullen we als team trachten naar een gewenste situatie toe te werken.

Ontwikkeling
Bij Hoeve Engelenburgh volgen we de ontwikkeling van elke cliënt, medewerker, vrijwilliger en stagiaire. We spelen in op kansen en mogelijkheden die hen een stap(je) verder helpen. Cliënten, medewerkers, vrijwilligers en stagiaires hebben zelf invloed op hun eigen leerproces doordat we aansluiten bij hun interesses en talenten en wensen. Eigen regie is het uitgangspunt.

Passie
Wij vinden dat iedereen ertoe doet. Met toewijding en genegenheid gaan wij relaties aan. Wij zijn betrokken. In onze begeleiding staat aandacht centraal. Wij zijn gedreven en enthousiast en streven op elk vlak en bij al onze cliënten naar plezier en geluk.

Samen
Wij geloven dat wij samen meer bereiken dan alleen. Samen met het netwerk van de cliënt begeleiden wij cliënten. Samen met onze contractpartners en derde partijen richten wij de beste zorg in voor onze cliënten. Samen met ons personeel, vrijwilligers en stagiaires brengen we ons vakgebied een stukje verder. Door samen te werken, begeleiden wij de zorgvraag van een cliënt en zijn omgeving. Met als doel cliënt in staat te stellen (meer) regie te voeren over zijn/haar eigen leven en op zijn/haar eigen manier te kunnen meedoen in de samenleving.

Betrokken
Hoeve Engelenburgh is betrokken; zowel bij de cliënt als bij de maatschappij. Betrokkenheid leidt tot kennis en kansen, welke ten goede komen aan onze cliënten, medewerkers, vrijwilligers en stagiaires. Wij vinden het ook erg belangrijk dat de maatschappij zich betrokken voelt bij ons. Door middel van social media, een uitgebreide website, theehuis, ruim terras, winkeltje en het organiseren van muziekconcerten betrekken wij de maatschappij bij ons bedrijf en de activiteiten die bij ons plaatsvinden.

Missie, visie en kernwaarden Hoeve Engelenburgh
Missie, visie en kernwaarden Hoeve Engelenburgh
Missie, visie en kernwaarden Hoeve Engelenburgh